masterd

Oposiciones Agent auxiliar rural para la Generalitat de Catalunya Pide información gratis

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 €* al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent rural per a la Generalitat de Catalunya.Aquestes oposicions et permeten ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. Et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les proves de convocatòria d’agent rural per a la Generalitat de Catalunya: Temari actualitzat, acadèmies d'entrenament, campus online, proves físiques (amb personal trainer), entrevista personal (amb casos reals).

Solicita información

 
He leído aviso legal y acepto la política de privacidad del sitio.
¿Tienes dudas?
Contáctanos 695750305
whatsapp

  

Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
  • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.